ProPed

Projekt és Pedagógia

blokk címe

blokk tartalma

2018-2019

Vissza

Projekt 2. - Élet a kertben 1.

 

1.A projekt jellemzése

 

A projekt címe:     Élet a kertben 1.

Téma:                    Alkalmazói ismeretek: rajzos, szöveges dokumentumok létrehozása, mentése.

A projekt időtartama:         7 foglalkozás

A megvalósítás helyszínei:   informatikaterem, iskolaudvar, otthoni felkészülés, egyéb helyszín

 

A projekt tevékenységeinek rövid összefoglalása:

A projekt keretében az 5.f osztály tanulóival rajzos, szöveges dokumentumok létrehozását, mentését tanuljuk meg, projektbe ágyazva.

 

A projekt fő célja:

  • Informatika tantárgyi célok: Rajzos, szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása, mentése. Rajzok készítése. Műveletek rajzrészletekkel.  Elemi alakzatok rajzolása, módosítása. A vágólap használata.
  • Kapcsolat más műveltségterületekkel: ember és természet (ET), művészetek (MM), magyar nyelv és irodalom (MA).

A projekt vezetője: Tóth Imre, informatika tanár

A projektet megvalósító csoport: az 5. f osztály tanulóiból alakult csoportok

 

Fejlesztendő/fejleszthető kompetenciák, műveltségterületek:

  • Természettudományos kompetencia: a rajzos feladatok a természetismeret tantárgyhoz kapcsolódnak, így támogatják az ismeretek elsajátítását, gyakorlását.
  • Anyanyelvi kompetenciák: szövegfeldolgozás, szövegalkotás, anyanyelvi kommunikáció, szókincsfejlesztés, önálló ismeretszerző, önkifejező készség.
  • Matematikai kompetencia: időrendiség, logikus gondolkodás, rendszerező képesség, lényegkiemelő képesség.
  • Szociális és állampolgári kompetencia: kreativitás, empátia, türelem, együttműködés a csoportmunka során.
  • Digitális kompetencia: Az IKT eszközök tudatos használatának fejlesztése. Komplex információ előállítása, bemutatása. Internet használata (keresés, információk elemzése, feldolgozása).
  • Hatékony önálló tanulás: fejleszti a tanulás megszervezését egyénileg és csoportban egyaránt, az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is.

 

2.A projekt részletes leírása

A projekt során a tanulók az Alkalmazói ismeretek tematikus egység céljainak megfelelően rajzos-szöveges dokumentumok létrehozásához szükséges ismereteke sajátítják el, rajzos gyűjteményt hoznak létre, képregényt rajzolnak-írnak, prezentációt készítenek. A témakör bevezetésekor a tanulók megismerik a követelményeket, a tanulók által választható elemeket . A „játékosítás” módszerét alkalmazom a teljesítményük értékeléséhez. Átadom részükre azoknak a feladatoknak a listáját, melyekkel pontokat szereznek, megkapják a különböző szint (osztályzat) eléréséhez szükséges ponthatárokat. Minden feladat a Természetismeret tantárgy Élet a kertben fejezetéhez tartozik, tankönyvi vagy munkafüzeti rajz, feladat.

A feladatok többségét egyénileg végzik, de választhatnak páros munkavégzést is (megosztott dokumentumokban végzett munkák) néhány esetben csoportokban is dolgoznak.

A témakör teljesítéséhez megkapják a határidőt is.

 

A változatos munkavégzés, munkaformák, feladatok sokszínűsége, a „játékosítás” alkalmat ad az önfeledt, felszabadult, szórakozva tanulásra, alkotásra. A tananyag-központúság helyett alkotásközpontúság érvényesül. Az alkotás folyamata gondolkodásra készteti a tanulókat, önálló ötleteket igényel, a közösen végzett páros vagy csoportmunka többek között kommunikációs képességeiket fejleszti.

A tanulók megismerik a számítógép-kezelés alapjait, a számítástechnikai környezet felhasználói szintű kezelését.

 

Szoftverhasználat: online rajzolóprogramot használnak a rajzok készítéséhez (Google Rajzok, Gravit Designer (online)), böngészőprogramot információk kereséséhez. Levelezőprogramot a produktumok elküldéséhez. Megismerik a „megosztott” dokumentumokat.

A pedagógusszerep is változik, a foglalkozások többségében tanácsadói, koordinátori feladata lesz.

 

Várható eredmények

A projekt „végterméke” rajzgyűjtemény a kerti növényekből, képregények, prezentációk. Gyűjtemény a munkavégézs közben kapott QR kód típusú feladatokból és dicséretekből.

„Melléktermékként” a szórakoztató tanulási környezetben végzett munka emelheti a tanulók tanulás iránt motivációs szintjét.

A QR kód formájában kapott szorgalmi feladatok végzése során kutatásmódszertani alapismereteik is fejlődnek.

A projekt teljes leírása (pdf)

Projektzáró tanulói önértékelés (Google Űrlap)

Vissza

Bocskai Iskola

Tankerületi központ

Tóth Imre - mesterprogram - 2019-2023

powered by Á.G.I.-CMS 1.20
admin