ProPed

Projekt és Pedagógia

blokk címe

blokk tartalma

2018-2019

Vissza

Projekt 1. - Én és a számítógép

Én és a számítógép

Az informatikai eszközök használata

1.A projekt jellemzése

 

A projekt címe:                     Én és a számítógép

Téma:                                     Az informatikai eszközök használata

A projekt időtartama:         4 foglalkozás

A megvalósítás helyszínei:   informatikaterem

 

A projekt tevékenységeinek rövid összefoglalása:

A projekt keretében az 5.f osztály tanulói a számítógépek használatával, üzembehelyezésével, balesetmentes működtetésével ismerkednek, illetve felelevenítik az előző évek ismereteit.

 

A projekt fő célja:

  • Informatika tantárgyi célok: Adott informatikai környezet tudatos használata. Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásával való ismerkedés. A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás megteremtése.
  • Kapcsolat más műveltségterületekkel: ember és természet (ET). testnevelés és sport (TS), matematika (MA), művészetek (MM)

A projekt vezetője: Tóth Imre, informatika tanár

A projektet megvalósító csoport: az 5. f osztály tanulóiból alakult csoportok

 

Fejlesztendő/fejleszthető kompetenciák, műveltségterületek:

  • Természettudományos kompetencia: a rajzos feladatok a természetismeret tantárgyhoz kapcsolódnak, így támogatják az ismeretek elsajátítását, gyakorlását.
  • Anyanyelvi kompetenciák: szövegfeldolgozás, szövegalkotás, anyanyelvi kommunikáció, szókincsfejlesztés, önálló ismeretszerző, önkifejező készség.
  • Matematikai kompetencia: időrendiség, logikus gondolkodás, rendszerező képesség, lényegkiemelő képesség.
  • Szociális és állampolgári kompetencia: kreativitás, empátia, türelem, együttműködés a csoportmunka során.
  • Digitális kompetencia: Az IKT eszközök tudatos használatának fejlesztése. Komplex információ előállítása, bemutatása. Internet használata (keresés, információk elemzése, feldolgozása).
  • Hatékony önálló tanulás: fejleszti a tanulás megszervezését egyénileg és csoportban egyaránt, az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is.

 

2.A projekt részletes leírása

A projekt során a tanulók Az informatikai eszközök használata tematikus egységben leírt követelmények elsajátításával foglalkoznak. Nem „klasszikus” projekt keretében dolgoznak, inkább csak ismerkednek az új módszertannal, lehetőségekkel. Ahogyan a szakirodalom fogalmaz, inkább projektorientált szemlélet jellemzi az első 4 órát.

Megismerkednek a „játékosítás” módszerével, ha nem is a fogalom megemlítésével, hanem annak lényegével, miszerint a pontok gyűjtésével teljesítik a projektet, adnak számot tudásukról. Ez a módszer az egész évben használatos lesz.

A feladatok többségét egyénileg végzik, de választhatnak páros munkavégzést is, illetve csoportokban is dolgoznak.

 

A változatos munkavégzés, munkaformák, feladatok sokszínűsége, a „játékosítás” alkalmat ad az önfeledt, felszabadult, szórakozva tanulásra, alkotásra. A tananyag-központúság helyett alkotásközpontúság érvényesül. Az alkotás folyamata gondolkodásra készteti a tanulókat, önálló ötleteket igényel. A közösen végzett páros vagy csoportmunka többek között kommunikációs képességeiket fejleszti.

A tanulók megismerik a számítógép-kezelés alapjait, a számítástechnikai környezet felhasználói szintű kezelését.

 

Várható eredmények

A projekt „végterméke” hogy megismerkednek azokkal az új módszerekkel, melyeket a tanév projektjei során használni fogunk. A „játékosítás” pontrendszerével, az önálló munkavégzéssel, a határidők betartásával, az önértékeléssel, a mobil eszközökkel használható online teszt- és gyakorló felületekkel.

Valódi, de fizikailag mégsem létező produktum az a mappaszerkezet a számítógépen, melyekben a tanév során keletkezett dokumentumokat tárolják.

„Melléktermékként” a szórakoztató tanulási környezetben végzett munka emelheti a tanulók tanulás iránt motivációs szintjét.

A QR kód formájában kapott szorgalmi feladatok végzése során eszközhasználati, kutatásmódszertani alapismereteik is fejlődnek.

A projekt teljes leírása (pdf)

Projektzáró tanulói önértékelés (Google Űrlap)

Vissza

Bocskai Iskola

Tankerületi központ

Tóth Imre - mesterprogram - 2019-2023

powered by Á.G.I.-CMS 1.20
admin