ProPed

Projekt és Pedagógia

blokk címe

blokk tartalma

2018-2019

Vissza

Projekt 5. - Kalandozás a Japánkertben

1.A projekt jellemzése

 

A projekt címe:                             Kalandozás a Japánkertben

Téma:                                                 Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel

A projekt időtartama:               2 foglalkozás

A megvalósítás helyszínei:    informatikaterem, iskolaudvar, otthoni felkészülés, egyéb helyszín

 

A projekt tevékenységeinek rövid összefoglalása:

A projekt keretében az 5.f osztály tanulóival a Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel tematikai egységben az összegyűjtött információk, adatok közötti összefüggést keressük.

 

A projekt fő célja:

  • Informatika tantárgyi célok: Információ gyűjtése, feldolgozása. A problémamegoldás lépéseinek ismerete és ábrázolása. Az informatikai eszközök és módszerek alkalmazási lehetőségeinek megismerése. Csoporttevékenységben való részvétel.
  • Algoritmusok megvalósítása a számítógépen. Kész programok kipróbálása.
  • Kapcsolat más műveltségterületekkel: Ember és természet (ET), földünk és környezetünk (FK), magyar nyelv és irodalom (MA)

A projekt vezetője: Tóth Imre, informatika tanár

A projektet megvalósító csoport: az 5. f osztály tanulóiból alakult csoportok

 

Fejlesztendő/fejleszthető kompetenciák, műveltségterületek:

  • Természettudományos kompetencia: a szöveges feladatok a természetismeret tantárgyhoz kapcsolódnak, így támogatják az ismeretek elsajátítását, gyakorlását.
  • Anyanyelvi kompetenciák: szövegfeldolgozás, szövegalkotás, anyanyelvi kommunikáció, szókincsfejlesztés, önálló ismeretszerző, önkifejező készség.
  • Matematikai kompetencia: időrendiség, logikus gondolkodás, rendszerező képesség, lényegkiemelő képesség.
  • Szociális és állampolgári kompetencia: kreativitás, empátia, türelem, együttműködés a csoportmunka során.
  • Digitális kompetencia: Az IKT eszközök tudatos használatának fejlesztése. Komplex információ előállítása, bemutatása. Internet használata (keresés, információk elemzése, feldolgozása).
  • Hatékony önálló tanulás: fejleszti a tanulás megszervezését egyénileg és csoportban egyaránt, az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is.

 

2.A projekt részletes leírás

A projekt során a tanulók az Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel tematikus egység céljainak megfelelően az információ gyűjtésével, feldolgozásával, ábrázolásával foglalkoznak. Keresik az összefüggést a gyűjtött adatok között.

Produktumként az iskolai Japánkert talajának nedvességtérképét kapjuk meg.

A feladatot csoportokban végzik. A munka kezdetekor „tanulási ösvényt” (melléklet) kapnak a tanulók, mely tartalmazza a szükséges lépéseket. Megkapják a mérési jegyzőkönyv sablont is (melléklet), a megfigyelési, elemzési szempontokkal. A terepen végzett mérések során gyűjtött adatokat az udvar zónákra osztott térképére jegyzetelik a csoportok (melléklet).

 

Az újszerű eszközök megismerése, használata alkalmat ad az önfeledt, felszabadult, szórakozva tanulásra, alkotásra. A tananyag-központúság helyett alkotásközpontúság érvényesül. Az alkotás folyamata gondolkodásra készteti a tanulókat, önálló ötleteket igényel, a közösen munka többek között kommunikációs képességeiket fejleszti.

A tanulók megismerik az algoritmizálást Microsoft MakeCode könyezetben.

 

Szoftverhasználat: Microsoft MakeCode programozási környezetet használnak a tanulók a programok készítéséhez.

Várható eredmények

A projekt végterméke az iskolai Japánkert talajának nedvességtérképe, az azt mérő szofver és hardver összeállítás, illetve elemzés a zónák nedvességtartalmának eltéréséről.

A projekt teljes leírása (pdf)

Projektzáró tanulói önértékelés (Googe Űrlap)

Vissza

Bocskai Iskola

Tankerületi központ

Tóth Imre - mesterprogram - 2019-2023

powered by Á.G.I.-CMS 1.20
admin