ProPed

Projekt és Pedagógia

blokk címe

blokk tartalma

2018-2019

Vissza

Projekt 4. - Programozzunk!

 

1.A projekt jellemzése

 

A projekt címe:                             Programozzunk!

Téma:                                                 Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel

A projekt időtartama:               8 foglalkozás

A megvalósítás helyszínei:    informatikaterem, iskolaudvar, otthoni felkészülés, egyéb helyszín

 

A projekt tevékenységeinek rövid összefoglalása:

A projekt keretében az 5.f osztály tanulóival a Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel tematikai egységben az információval kapcsolatos alapvető ismereteket tanuljuk meg, hétköznapi és számítógépes algorimusokat ismerünk meg és készítünk el, ábrázolunk.

 

A projekt fő célja:

  • Informatika tantárgyi célok: Információ gyűjtése, feldolgozása. A problémamegoldás lépéseinek ismerete és ábrázolása. Az informatikai eszközök és módszerek alkalmazási lehetőségeinek megismerése. Csoporttevékenységben való részvétel.
  • Algoritmusok megvalósítása a számítógépen. Kész programok kipróbálása. Vezérlésszemléletű problémák megoldása.
  • Oktatóprogramok használata. A különböző típusú beállítások módosító szerepének felismerése.
  • Kapcsolat más műveltségterületekkel: Ember és természet (ET), művészetek (MM), matematika (MAT),

A projekt vezetője: Tóth Imre, informatika tanár

A projektet megvalósító csoport: az 5. f osztály tanulóiból alakult csoportok

 

Fejlesztendő/fejleszthető kompetenciák, műveltségterületek:

  • Természettudományos kompetencia: a szöveges feladatok a természetismeret tantárgyhoz kapcsolódnak, így támogatják az ismeretek elsajátítását, gyakorlását.
  • Anyanyelvi kompetenciák: szövegfeldolgozás, szövegalkotás, anyanyelvi kommunikáció, szókincsfejlesztés, önálló ismeretszerző, önkifejező készség.
  • Matematikai kompetencia: időrendiség, logikus gondolkodás, rendszerező képesség, lényegkiemelő képesség.
  • Szociális és állampolgári kompetencia: kreativitás, empátia, türelem, együttműködés a csoportmunka során.
  • Digitális kompetencia: Az IKT eszközök tudatos használatának fejlesztése. Komplex információ előállítása, bemutatása. Internet használata (keresés, információk elemzése, feldolgozása).
  • Hatékony önálló tanulás: fejleszti a tanulás megszervezését egyénileg és csoportban egyaránt, az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is.

 

2.A projekt részletes leírása

A projekt során a tanulók az Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel tematikus egység céljainak megfelelően az információ gyűjtésével, feldolgozásával, a problémamegoldás lépéseinek ábrázolásával kapcsolatos ismeretek  elsajátítására kerül sor. Produktumként folyamatábrák, „programvirágok”, „matematika minták” jönnek létre Logo nyelvű programok nyomán.

A témakör bevezetésekor a tanulók megismerik a követelményeket. A „játékosítás” módszerét alkalmazom itt is a teljesítményük értékeléséhez. Átadom részükre azoknak a feladatoknak a listáját, melyekkel pontokat szereznek, megkapják a különböző szint (osztályzat) eléréséhez szükséges ponthatárokat.

A feladatok többségét egyénileg végzik, de választhatnak páros munkavégzést is néhány esetben csoportokban is dolgoznak.

A témakör teljesítéséhez megkapják a határidőt is.

 

A változatos munkavégzés, munkaformák, feladatok sokszínűsége, a „játékosítás” alkalmat ad az önfeledt, felszabadult, szórakozva tanulásra, alkotásra. A tananyag-központúság helyett alkotásközpontúság érvényesül. Az alkotás folyamata gondolkodásra készteti a tanulókat, önálló ötleteket igényel, a közösen végzett páros vagy csoportmunka többek között kommunikációs képességeiket fejleszti.

A tanulók megismerik az algoritmizálás (Logo nyelvű programozás) alapjait.

 

Szoftverhasználat: Imagine Logo programozási környezetet használnak a tanulók a programok készítéséhez. Levelezőprogramot a produktumok elküldéséhez.

A pedagógusszerep is változik, a foglalkozások többségében tanácsadói, koordinátori feladata lesz.

 

Várható eredmények

A projekt végterméke hétköznapi folyamatok leírása (szöveges, rajzos formában, illetve folyamatábra jelekkel), továbbá Logo programok folyamatábrája. Érdekes gyűjtemény állítható az Imagine Logo teknőse által „rajzolt” mintákból. Gyűjtemény a munkavégzés közben kapott QR kód típusú dicséretekből.

„Melléktermékként” a szórakoztató tanulási környezetben végzett munka emelheti a tanulók tanulás iránt motivációs szintjét.

A projekt teljes leírása (pdf)

Projektzáró tanulói önértékelés (Googe Űrlap)

Vissza

Bocskai Iskola

Tankerületi központ

Tóth Imre - mesterprogram - 2019-2023

powered by Á.G.I.-CMS 1.20
admin